علی کریمی

مدیر عامل شرکت

محمد ناصری

ناظر فنی تولید

طیبه فرهمند

مدیر تضمین کیفیت